editor 01/01/2018

Финансовото министерство очаква излишък в размер на 798,6 млн. лв. по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 2017 г., или 0,8% от прогнозния БВП. Това сочат предварителните данни и оценки на министерството, разпространени днес.

Спрямо заложената цел за годината бюджетното салдо отчита номинално подобрение с над 2,1 млрд. лева.

Основни параметри по КФП на база предварителни оценки

Приходите и помощите по КФП за 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 35,24 млрд. лв. (99,4% от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 102,8% спрямо разчета за годината, като съпоставени с предходната година, те нарастват с 8,6%, пише Investor.bg.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за 2017 г. се очаква да бъдат в размер на близо 34,442 млрд. лв., което е 93,7% от годишния разчет.

За сравнение, разходите за 2016 г. бяха в размер на 32,491 млрд. лева. Нарастването на разходите спрямо миналата година е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 декември 2017 г. от централния бюджет, възлиза на 888,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство.

Излишъкът към края на ноември е 2,4% от БВП

Салдото по КФП на касова основа към края на ноември 2017. е положително в размер на близо 2,386 млрд. лв. (2,4% от прогнозния БВП), отчитат още днес от министерството.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към ноември са в размер на 31,903 млрд. лв., или 90% от годишните разчети.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26,778 млрд. лв.

Приходите от преки данъци са в размер на 4,818 млрд. лв., а от косвени данъци са над 13,407 млрд. лв. Постъпленията от ДДС са в размер на 8,591 млрд. лв. Размерът на невъзстановения ДДС към 30 ноември е 62,2 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на близо 4,610 млрд. лв., а постъпленията от мита са 173,8 млн. лв.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 7,583 млрд. лв. Неданъчните приходи са в размер на 3,88 млрд. лв., а приходите от помощи са 1,245 млрд. лв.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към ноември 2017 г. възлизат на близо 29,518 млрд. лв., което е 80,3% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на почти 27,619 млрд. лева.

Размерът на фискалния резерв към 30 ноември е 11,9 млрд. лв., в т.ч. 11,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Източник: chernomore.bg

Коментари: